Informacje ogólne

Jesz­cze do nie­daw­na pierw­sze sko­ja­rze­nie z Ka­to­wica­mi do­ty­czyło prze­mysłu ciężkie­go, górnic­twa i hut­nic­twa. Ale ten ob­raz Ka­to­wic zmie­nił się w ostat­nich latach na rzecz nau­ki, sz­tu­ki, kul­tu­ry, biz­ne­su. Mia­sto dokłada wie­lu starań, by być po­strze­ga­ne ja­ko nowocze­sne, stawiające na rozwój, dbające o swych miesz­kańców.

Ka­to­wice są sil­nym ośrod­kiem aka­de­mic­kim. Uczel­nie publicz­ne re­pre­zen­to­wane są przez ta­kie placówki, jak: Aka­de­mia Eko­nomicz­na im. K. Ada­miec­kie­go, Uniwer­sy­tet Śląski, Śląski Uniwer­sy­tet Medycz­ny, Aka­de­mia Wy­chowania Fi­zycz­nego im. J. Kukucz­ki, Aka­de­mia Mu­zycz­na im. K. Szy­ma­now­skie­go, Aka­de­mia Sz­tuk Pięknych. Obok uczel­ni publicz­nych w Ka­to­wicach działa wie­le szkół wyższych nie­publicz­nych, oferując ksz­tałcenie: tech­nicz­ne, eko­nomicz­ne, medycz­ne, ar­ty­stycz­ne, hu­ma­nistycz­ne, społecz­ne, ad­mi­nistracyj­ne, fi­lologicz­ne, tu­rystycz­ne, przy­rod­ni­cze.

Miej­scem sym­bo­licz­nym w mieście jest ka­to­wic­ki Spo­dek, czyli nowocze­sna hala wi­dowisko­wo-spor­to­wa. To tu­taj z wiel­kim ro­z­ma­chem od­bywają się naj­większe im­pre­zy kul­tu­ral­ne, spor­to­we i mu­zycz­ne w Pol­sce. Do Spod­ka zjeżdżają fani mu­zyki roc­ko­wej, al­ter­na­tyw­nej, elek­tro­nicz­nej czy blu­esa. Tu­taj od­bywa się Rawa Blu­es Festival, Metal­ma­nia, May­day Festiwal, Śląski Festiwal Jaz­zowy czy cykl JaZZ i oko­lice.

Układ ur­banistycz­ny Ka­to­wic pow­stał na skutek ro­z­bu­dowy i połącze­nia wsi i osie­dli ro­bot­niczych na przełomie XIX i XX wie­ku. Dlatego ta­kie sty­le ar­chi­tek­to­nicz­ne, jak go­tyk, re­nesans czy barok nie są w nim re­pre­zen­to­wane. Jed­nak wie­le bu­dynków ek­s­po­nuje bo­gac­two de­tali ar­chi­tek­to­nicz­nych se­cesyj­nych i mo­der­nistycz­nych. Naj­starszą bu­dowlą w Ka­to­wicach jest drew­nia­ny kościółek św. Mi­chała Ar­chanioła z XVI wie­ku. Znaj­dują się tu dwa pałace: pałac Gold­steinów i pałac w Załężu oraz kil­ka za­byt­ko­wych kościołów, w tym Kościół Ma­riac­ki, kościół gar­nizonowy, ka­tedra Ch­rystu­sa Króla (naj­większa ka­tedra w kraju), bazylika z klasz­to­rem fran­cisz­kanów oraz ewan­gelic­ki kościół Zmar­twychw­stania Pańskie­go.

Na uwagę zasługuje nie­zwykła dziel­nica Ka­to­wic Ni­ki­szowiec, gdzie można obej­rzeć tzw. fami­loki, czyli dwu- lub trzykon­dygna­cyj­ne bu­dyn­ki o zwar­tej za­bu­dowie wy­ko­na­ne z cegły. Władze Ka­to­wic pod­kreślają wzrastającą biz­ne­sową rolę mia­sta. W 2010 ro­ku stanęły tu trzy biu­row­ce naj­wyższej klasy. Po­ja­wili się in­we­sto­rzy z branży IT, ta­cy jak Cap­gemi­ni Pol­ska czy Yama­zaki Ma­zak. Do naj­większych centrów han­dlowo-ro­z­ryw­ko­wych na­leżą: CH 3 Stawy, CH Dąbrówka oraz Si­le­sia Ci­ty Cen­ter.

Czas wol­ny w Ka­to­wicach można spędzić na wie­le różnych spo­sobów. Stu­den­ci z pew­nością do­sko­na­le od­najdą się w licz­nych knajp­kach, ka­wiar­niach, pubach, dys­ko­tekach, loka­lach ga­stro­nomicz­nych bądź ro­z­ryw­ko­wych. W sa­mym cen­trum Ka­to­wic znaj­du­je się pra­wie 200 różnorod­nych re­stau­racji, pubów czy klubów. Są miej­sca gdzie można na­pić się ka­wy we wnętrzu jak spod ręki Gau­die­go, przy ulu­bio­nym al­ko­holu po­ro­z­ma­wiać o życiu al­bo skosz­to­wać świeżo uwarzonego pi­wa. Miłośni­cy tra­dycyj­nej kuch­ni śląskiej z roz­koszą po­sma­kują re­gio­nal­nych po­traw, a zwolen­nicy smaków eu­ro­pej­skich także znajdą coś dla sie­bie. Ci, którzy lu­bią ak­tyw­ny wy­po­czynek, mogą ko­rzystać z zie­lonych tras ro­we­ro­wych, jeździć na łyżwach, wspinać się na ścian­ce i w par­ku linowym, strze­lać z bro­ni spor­to­wej, grać w pa­int­ball czy jeździć na quadach.

Stu­dia w Ka­to­wicach wraz z atrak­cja­mi kul­tu­ral­nymi, re­kreacyj­nymi i ro­z­ryw­ko­wymi na zaw­sze po­zostają w pa­mięci ja­ko nie­tu­zin­ko­we i jedyne w swoim ro­dzaju.

Kierunki studiów w Katowicach

Wykaz uczelni

Znaleziono 19 wynik(ów)

Lokalizacja